Agenda

03.01.2018 - Finanzkalender

Neugeschäftszahlen 2017

11.01.2018 - Roadshow / Konferenz

ODDO BHF Forum Lyon, Frankreich

Oddo Seydler Bank AG

- Kapitalmarktkonference -

08.02.2018 - Finanzkalender

Geschäftsbericht 2017

04.04.2018 - Finanzkalender

Neugeschäftszahlen Q1-2018

27.04.2018 - Finanzkalender

Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2018